20 آذر ماه 1401
10 960x583 - آیا انجام فرنکتومی برای ارتودنسی ضروری است؟

آیا انجام فرنکتومی برای ارتودنسی ضروری است؟

فرنکتومی و بریس چگونه به هم مرتبط هستند؟ اگر بعد از برداشتن بریس فرنکتومی انجام نشود چه اتفاقی می افتد؟ با ارتودنتیست خود همکاری کنید که آیا فرنکتومی ضروری است؟
مشاوره آنلاین