28 تیر ماه 1401
6 - جراحی کشیدن دندان عقل

جراحی کشیدن دندان عقل

جراحی کشیدن دندان عقل به چه صورت است؟ پس از کشیدن دندان عقل، بخیه ها چه موقع کشیده می شوند؟ بعد از جراحی دندان عقل، چگونه می توان راحت خوابید؟
مشاوره آنلاین